Forskning för en mer hållbar avfallshantering

Avfallshanteringen idag sker mer resurseffektivt och med mindre miljöpåverkan än för tjugo år sedan. Källsortering, återanvändning, materialåtervinning, biologisk behandling och energiutvinning har ökat medan allt mindre avfall läggs på deponi. Men mängden avfall från hushållen har fortsatt att öka, som en följd av dagens produktions- och konsumtionsmönster. Därför behöver vi hitta sätt att påverka trenden med ökande mängd avfall.

Vi behöver också hantera det avfall som uppkommer på bästa sätt. Med en mer hållbar avfallshantering används naturresurser mer effektivt och miljöpåverkan minskar både i och utanför Sverige. Kostnaderna för avfallshanteringen måste också vara rimliga. Avfallshanteringen måste ha acceptans hos allmänheten såväl som hos företag och organisationer.

Styrmedel kan bidra till hållbar avfallshantering

Syftet med Hållbar Avfallshantering var att identifiera vilka styrmedel och strategiska beslut som kan bidra till en mer hållbar avfallshantering. I Hållbar Avfallshantering samarbetade ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare i Sverige för att identifiera, beskriva och utvärdera existerande och nya styrmedel av olika slag: informativa, ekonomiska, juridiska och fysiska styrmedel.

Syftet var att identifiera och föreslå nya styrmedel och kombinationer av olika styrmedel som kan leda till en hållbar avfallshantering i framtiden. Fokus ligger här på den övre delen av avfallshierarkin: avfallsprevention, återanvändning och materialåtervinning.

Bred analys

Många olika aspekter av avfallshanteringen - miljömässiga, ekonomiska, kulturella och sociala - studeras i Hållbar Avfallshantering. För att kunna arbeta så brett som möjligt med frågeställningen deltog forskare från nationalekonomi, etnologi, miljöpsykologi, systemanalys och framtidsstudier i Hållbar Avfallshantering.
 

Tio delprojekt

Forskningen i Hållbar Avfallshantering omfattar tio delprojekt. Varje projekt bidrar med en viktig pusselbit av information och kunskap. I delprojektet Framtidsinriktad syntes sammanfattas kunskapen från övriga delprojekt med mål att identifiera beslut som kan bidra till en hållbar utveckling av avfallshanteringen. Därför kunde Hållbar Avfallshantering resultera i direkta råd till beslutsfattare inom avfallshantering och andra berörda områden. Läs mer om delprojekten

>>Delprojekten  

>>Organisation  

>>Finansiering

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |