Populärvetenskaplig slutrapport klar

Forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering presenterar nu sina resultat i en populärvetenskaplig sammanfattning. Forskarna i programmet har studerat miljömässiga, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter på avfallshantering. Arbetet har resulterat i ett antal nya förslag till styrmedel.

Över 60 olika styrmedel har studerats och ett antal av dem har sedan utvärderats vidare i fyra olika framtidsscenarier: Globala marknader, Global hållbarhet, Regionala marknader och Hållbar kurs i Europa. Det som skiljer scenarierna åt är dels graden av global samverkan, dels graden av politisk styrning av marknaderna, utifrån ett resurs- och miljöperspektiv.

Läs mer om resultaten i rapporten: Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |